Gebruikersvoorwaarden inzake bouwnu.nl

Publicatiedatum 12 juni 2019

1. Algemeen

1.1  Door het inloggen op onze website bouwnu.nl en het accepteren van deze Gebruikersvoorwaarden heeft u een overeenkomst gesloten met Stichting Klantgericht Bouwen (“SKB”) gevestigd te (2718 RP) Zoetermeer aan de Zilverstraat 69 tot het gebruik van de website bouwnu.nl en het daarop aangeboden Klantenbeoordelingssysteem (de “Overeenkomst”) waarmee u reviews kunt verzamelen van uw Klanten over uw werkzaamheden.

1.2  Deze Gebruikersvoorwaarden bevatten nadere afspraken die van toepassing zijn op het gebruik van de website bouwnu.nl en het daarop aangeboden Klantenbeoordelingssysteem inclusief de ter beschikking gestelde software, zoals de review-widget.

1.3  Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de levering van diensten door SKB aan Gebruiker. Dit geldt ongeacht de vorm van deze voorwaarden. 

1.4  SKB wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

1.5  Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door SKB en de Gebruiker zijn overeengekomen.

1.6  SKB is gerechtigd de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website bouwnu.nl of op een andere wijze aan de Gebruiker bekend worden gemaakt.

1.7  Indien Gebruiker de wijziging niet wil aanvaarden kan Gebruiker de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat, mits deze opzegging binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging door SKB is ontvangen. Bij gebreke van tijdige opzegging geldt dat de Gebruiker akkoord is met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden.

2. Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

2.1 Gebruikersvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt

2.2 Content: de in het kader van de Dienst te gebruiken teksten, beeldmaterialen, enquêtes en andere materialen afkomstig van SKB

2.3 Dienst(en): alle werkzaamheden en activiteiten van SKB die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen het leveren van een Klantbeoordelingsysteem, Reviewtools en Enquêtes 

2.4 Enquête: de door SKB in het Klantbeoordelingssysteem samengestelde vragenlijst op basis waarvan Klanten een Review kunnen geven

2.5 Gebruiksvoorwaarden: de op de website van bouwnu.nl bekendgemaakte voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Reviewtool door de Klant

2.6 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht, databankrecht alsmede rechten op knowhow

2.7 Klachtenprocedure: de op de website van bouwnu.nl bekendgemaakte procedure in de Verantwoording- en klachtenregeling aan de hand waarvan SKB klachten van Gebruikers en Klanten over Reviews afhandelt

2.8 Klantbeoordelingssysteem: de omgeving waarmee Gebruiker toegang krijgt tot de Enquêtes, Reviews en de Reviewtools

2.9 Klant: een klant van Gebruiker die bij Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen

2.10 DTG: DTG bv, gevestigd aan de Herikerbergweg 88, Amsterdam. DTG is de partij die het Klant-beoordelingssysteem en de Reviewtools (ook wel genoemd het KlantenVertellen-systeem) heeft ontwikkeld 

2.11 Gebruiker: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie SKB een Overeenkomst heeft gesloten

2.12 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en SKB op grond waarvan SKB de Dienst aan Gebruiker levert

2.13 Reviewtool: de door DTG ontwikkelde software waarmee de Klant de Enquête kan invullen en daarmee een Review kan achterlaten 

2.14 Review: een door de Klant in de Reviewtool ingevoerde beoordeling van Gebruiker

2.15 Website: bouwnu.nl

3. Vergoedingen en betaling

3.1 Voor het gebruik van de Dienst(en) is Gebruiker de prijzen en tarieven zoals overeengekomen met Gebruiker verschuldigd. Alle aan SKB te betalen vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro’s. De prijzen en tarieven worden of telefonisch met Gebruiker overeengekomen en door in te loggen op bouwnu.nl wordt deze afspraak nogmaals door de Gebruiker bevestigd. De prijzen en tarieven kunnen ook via elektronische weg met Gebruiker worden overeengekomen doordat Gebruiker een aanbod van SKB aanvaardt. 

3.2 SKB is altijd gerechtigd om vooruitbetaling van een vergoeding te verzoeken.

3.3 Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van SKB leidend. 

3.4 Betaling van de factuur door Gebruiker dient te geschieden binnen 10 dagen na de factuurdatum, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald. 

3.5 Indien de Gebruiker enige factuur van SKB niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Gebruiker is vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand genomen.

3.6 Indien de Gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan SKB de vordering ter incasso uit handen geven. De Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

3.7 Een eventueel beroep van Gebruiker op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten. 

4. Duur van de Overeenkomst en opzegging 

4.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan en kan jaarlijks worden opgezegd tegen 1 oktober van het lopende jaar met in achtneming van tenminste één (1) kalendermaand. Opzegging gebeurt schriftelijk of per email.

4.2 Indien een Overeenkomst betrekking heeft op een pakket voor onbepaalde tijd waar geen betaling van een vergoeding voor verschuldigd is, dan is SKB gerechtigd om met in achtneming van een termijn van 3 maanden de voorwaarden, waaronder de duur en kosten, van deze Overeenkomst aan te passen. Indien de Gebruiker niet instemt met de wijzigingen dan mag de Gebruiker de Overeenkomst in de termijn van 3 maanden beëindigen. 

4.3 SKB mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien Gebruiker tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien SKB gegronde vrees heeft dat Gebruiker niet kan voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen, onverminderd enig ander aan SKB toekomend recht. Zodra Gebruiker alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal SKB de opschorting opheffen. 

4.4 SKB mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien op welke reden dan ook DTG haar verplichtingen jegens SKB niet nakomt. SKB mag zonder hiervoor schadeplichtig te zijn of worden jegens de Gebruiker de Overeenkomst beëindigen indien DTG haar om welke reden dan ook haar verplichtingen jegens SKB niet nakomt of daarmee in verzuim verkeerd.

4.5 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 4.4 is iedere partij  bevoegd de Overeenkomst, per aangetekende brief, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

4.6 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:

  • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend
  • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

4.7 Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Gebruiker niet van zijn betalingsverplichting ter zake van al door SKB geleverde Dienst. Bedragen die SKB voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

4.8 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van kracht.

4.9 Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd of ontbonden dan is SKB gerechtigd om de reeds geplaatste Reviews zichtbaar te houden op de Website.

5. Uitvoering Diensten en Gebruiksrechten

5.1 SKB zal bij de uitvoering van de Diensten alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Zij zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten te leveren conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijnen.  

5.2 Gedurende de duur van deze Overeenkomst verleent SKB aan Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Klantbeoordelingssysteem en de bijbehorende dienstverlening, uitsluitend voor eigen gebruik en in overeenstemming met de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. 

5.3 SKB zal het Klantbeoordelingssysteem uitsluitend online, op afstand, als een (SaaS)dienst aan Gebruiker ter beschikking stellen. 

5.4 Gebruiker kan met behulp van het Klantbeoordelingssysteem (i) de (persoonlijke) opzet van zijn Enquête beheren en (ii) e-mails aan zijn Klanten sturen met het verzoek gebruik te maken van de Reviewtool.

5.5 SKB zal zich inspannen om de Reviewtool (inclusief de door Gebruiker goedgekeurde Enquête) aan Klanten ter beschikking te stellen. Voor het gebruik van de Reviewtool en het plaatsen van een Review door de Klant sluit de Klant een overeenkomst met DTG. De Reviews van de Klanten worden opgeslagen in de Reviewtool. 

5.6 Gedurende de duur van de Overeenkomst draagt SKB er zorg voor dat Gebruiker via het Klantbeoordelingssysteem toegang heeft tot de Reviews in de Reviewtool. Gebruiker kan het gemiddelde cijfer van de Reviews met behulp van het Klantbeoordelingssysteem in een standaard format (widget) of in eigen look & feel publiceren op zijn website. In het kader van voorgaande verleent SKB aan Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Reviews voor eigen gebruik en in overeenstemming met deze Overeenkomst te publiceren op zijn website. Gebruiker is niet gerechtigd de Reviews aan te passen, te verwijderen of selectief te publiceren.

5.7 Indien Gebruiker van mening is dat een Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan hij SKB een schriftelijk verzoek indienen om de Review te verwijderen. De klacht zal in overeenstemming met de Klachtenprocedure door SKB worden afgehandeld. 

5.8 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is SKB gerechtigd (maar niet verplicht) om de Reviews en/of het gemiddelde cijfer van de Reviews per Gebruiker te (laten) publiceren op de website van SKB, op websites van partijen die net als SKB actief zijn in of diensten verlenen aan de bouwbranche en in zoekmachines en/of websites van partners van DTG. Deze partners van DTG worden op de website van DTG bekendgemaakt. DTG draagt er zorg voor dat Klanten akkoord gaan met het gebruik van hun Reviews in deze zoekmachine en websites. Gebruikers dienen rekening te houden, en worden geacht bekend te zijn, met het feit dat Reviews en/of gemiddelde cijfers van de Reviews per gebruiker ook op andere websites dan de website (van SKB) zichtbaar zijn.

5.9 SKB mag voor de uitvoering van de Diensten gebruik maken van diensten van derden. SKB is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde. 

5.10 SKB is gerechtigd om met een gerichte actie Klanten te verzoeken de Reviewtool te gebruiken en de zo gegenereerde Review te plaatsten op de Website.

6. Gebruik Klantbeoordelingssysteem door Gebruiker 

6.1 Gebruiker verkrijgt op afstand, via een met een wachtwoord en gebruiksnaam een beveiligde omgeving, toegang tot het Klantbeoordelingssysteem en daarmee tot de Dienst. Gebruiker dient steeds zorgvuldig om te gaan met de gebruiksnamen, wachtwoorden of ander beveiligingsmiddel. 

6.2 Gebruiker is volledig aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn wachtwoord en gebruiksnaam van de Dienst wordt gemaakt en vrijwaart SKB tegen alle kosten en aanspraken van derden verband houdend met zulk gebruik. Dit betekent ook dat Gebruiker er zelf voor dient te zorgen dat bij het gebruik van het Klantenbeoordelingssysteem en de benadering van de Klant gehandeld wordt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacyrecht (Wet bescherming persoonsgegevens, Algemene Verordening Persoonsgegevens), consumentenrecht (o.a. het spamverbod vermeldt in de Telecommunicatiewet) en andere toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede dat Gebruiker voor overtredingen hiervan zelf en volledig aansprakelijk is, SKB hier niet aansprakelijkheid voor is tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van SKB. Gebruiker vrijwaart SKB tegen alle kosten en aanspraken van derden verband houdend met de schending van wet- en regelgeving door Gebruiker.

6.3 Indien Gebruiker het vermoeden heeft dat derden kennis hebben kunnen nemen van de gebruiksnamen en wachtwoorden, zal hij dat onmiddellijk schriftelijk melden bij SKB. SKB is te allen tijde gerechtigd wachtwoorden en gebruiksnamen aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst, de bescherming van het Klantbeoordelingssysteem en de gegevens van haar klanten. 

6.4 Het is Gebruiker verboden om op welke wijze dan ook invloed uit te oefenen op de inhoud, plaatsing of verwijdering van Reviews.

6.5 Gebruiker krijgt via het Klantenbeoordelingsysteem de mogelijkheid om via het plaatsen van een widget de gemiddelde totaalscore te publiceren op de eigen website. Gebruiker is alleen, zelf en volledig verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de widget. SKB of DTG zijn niet aansprakelijk voor het niet en/of niet volledig en/of niet juist functioneren van de widget indien dit verband houdt met de werking en/of kwaliteit van de back-end dan wel front-end van de website van de Gebruiker. 

7. Ondersteuning en onderhoud

7.1 Gedurende kantooruren (tussen 8.30 en 16.30 uur van maandag t/m donderdag) zal SKB Gebruiker online en telefonisch ondersteunen bij het gebruik en het instellen van het klantbeoordelingssysteem. SKB zal zich inspannen om vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Gebruiker staat er voor in dat de medewerkers die SKB om de ondersteuning vragen voldoende gekwalificeerd zijn. 

7.2 SKB is gerechtigd de dienstverlening (waaronder het Klantbeoordelingssysteem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zij dit noodzakelijk vindt, bijvoorbeeld in kader van het gebruikelijke of benodigde onderhoud van het Klantbeoordelingssysteem of een ander onderdeel van de Dienst. SKB zal haar best doen om de impact van buitengebruikstelling of beperking voor Gebruiker te beperken. Zij zal bijvoorbeeld het geplande onderhoud zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaats vinden, de buitengebruikstelling zo kort mogelijk laten duren en, daar waar mogelijk, Gebruiker steeds tijdig van de beperkingen op de hoogte stellen.

7.3 SKB is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de dienst en/of de toegangscode aan te brengen. Indien, naar het oordeel van SKB, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en/of het functioneren van de Dienst aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal SKB Gebruiker binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.

7.4 SKB zal zich inspannen gebreken in de Dienst waaronder mede begrepen het Klantbeoordelingssysteem binnen een redelijke termijn te herstellen. SKB is echter gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe update of upgrade van de software wordt uitgebracht. SKB is eveneens gerechtigd gebruik te maken van tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de software aan te brengen. 

8. Werking van de Website

8.1 De Gebruiker wordt bekend verondersteld met de in dit artikel omschreven werking van de Website en deze te hebben geaccepteerd. De Website heeft een uitgebreide zoekfunctie. Gebruikers worden standaard gesorteerd op relevantie voor de potentiële klanten en klanten in het algemeen van Gebruikers en andere op de Website zichtbare (rechts)personen handelend in de uitoefening van een bedrijf in de bouwbranche. Op de Website vermelde partijen met een ingevuld profiel en ingevulde Reviews hebben hierbij een hogere relevantie dan partijen waarover minder informatie beschikbaar is.

8.2 Zijn er twee of meer partijen met gelijke relevantie, dan worden deze op alfabetische volgorde getoond.

8.3 Om het zoeken zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de bezoeker van de Website kan er ook op andere criteria worden gesorteerd.

8.4 De zoekresultaten kunnen op verschillende manieren worden gefilterd en gesorteerd. Deze filters hebben betrekking op gegevens die vermeld zijn op het profiel van een Gebruiker of een andere zichtbare partij en wat er bij een review aan type werkzaamheden is ingevuld. Bij de onderwerpen Type werkzaamheden en kenmerken moeten alle ingevulde filters in het profiel van de Gebruiker of andere zichtbare partij voorkomen. Bij het onderwerp werkgebied moet tenminste één van de geselecteerde mogelijkheden door de Gebruiker of andere zichtbare partij zijn ingevuld als werkgebied om als zoekresultaat getoond te kunnen worden.

9. Verplichtingen Gebruiker 

9.1 Gebruiker zal zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Gebruiker is gehouden alle gegevens, informatie, bescheiden en autorisaties, welke SKB nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Diensten tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien er wijzigingen in deze gegevens optreden zal Gebruiker SKB daar zo spoedig mogelijk van de op de hoogte brengen

9.2 Gebruiker staat ervoor in dat de in 9.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en dat gebruik daarvan door SKB niet onrechtmatig (jegens derden) is. Gebruiker vrijwaart SKB volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van deze gegevens door SKB. 

9.3 Gebruiker mag de Dienst uitsluitend voor zichzelf gebruiken. Hij mag de Dienst niet aan derden ter beschikking te stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren. Gebruiker is bovendien niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij SKB hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend. 

9.4 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het in stand brengen en houden van veilige en betrouwbare (telecommunicatie)voorzieningen, hardware en software waardoor het Klantenbeoordelingssysteem kan worden benaderd en gebruikt. 

9.5 Gebruiker zal de door SKB verstrekte aanwijzingen met betrekking tot maatregelen ter voorkoming en beperking van storingen, calamiteiten, verminking of verlies van gegevens steeds nauwkeurig opvolgen en de risico’s voor haar organisatie inventariseren en zo nodig binnen de eigen organisatie maatregelen treffen.

10. Klant- en Persoonsgegevens

10.1 Gebruiker kan het Klantenbeoordelingssysteem gebruiken om zijn Klanten een mail te sturen met daarin een link naar de Reviewtool. In dat kader is Gebruiker verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens (email adressen). Hij staat er voor in dat het gebruik en de verwerking van deze persoonsgegevens toelaatbaar is, voldoet aan de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet dan wel de op enig moment geldende wetgeving en niet anderszins onrechtmatig is. DTG en SKB treden in dit kader op als bewerker. Gebruiker vrijwaart DTG en SKB volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van Klanten) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met zijn verwerking van de persoonsgegevens in de Dienst.

10.2 Via de Reviewtools verwerken DTG en SKB persoonsgegevens van Klanten. DTG en SKB dragen er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens dan wel de op enig moment geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. DTG is verantwoordelijke voor deze verwerking en heeft deze aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.3 DTG en SKB zijn gerechtigd om de klant- en persoonsgegevens te anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren. 

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst waaronder begrepen het Klantenbeoordelingssysteem, de Reviewtool, Reviews, onderzoekdata, Content, (resultaten van) de Enquête, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij DTG of haar licentiegevers.

11.2 Het is Gebruiker niet toegestaan (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren danwel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de Overeenkomst. Ander gebruik is uitsluitend toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van DTG en SKB is verkregen.

11.3 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan SKB en DTG ter beschikking te stellen. Gebruiker vrijwaart SKB en DTG volledig van eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden en vrijwaart SKB en DTG eveneens van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

11.4 Gebruiker mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

12. Geheimhouding 

12.1 Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen volledig geheimhouden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de aan de Dienst ten grondslag liggende werkwijze, methoden en technieken, de door SKB aan Gebruiker verstrekte adviezen en de klantgegevens van Gebruiker. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

12.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

13. Uitsluiting Garanties en Aansprakelijkheid

13.1 SKB geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert SKB niet dat: 

  • Gebruiker door gebruik te maken van de Dienst bepaalde omzetten of salesresultaten behaalt
  • de Dienst (waaronder de Reviewtool en het Klantbeoordelingssysteem) en/of de Website ononderbroken zal werken of vrij van fouten en/of gebreken functioneert 
  • partners van DTG de Reviews daadwerkelijk in hun zoekmachines of website publiceren en evenmin dat deze publicatie plaats vindt in een bepaalde ‘look & Feel’  

13.2 De aansprakelijkheid van SKB wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Gebruiker geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van SKB te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SKB wel aan de Overeenkomst beantwoordt, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.3 Iedere aansprakelijkheid van SKB voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

13.4 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van SKB.

13.5 Voor zover wettelijk mogelijk, aanvaardt SKB geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door een Klant of beoordelaar via de Website gedane uiting of afgegeven Review.

14. Vrijwaring

14.1 De Gebruiker is jegens DTG en SKB volledig aansprakelijk voor al het gebruik dat via de aan de Gebruiker toegekende beveiligingsmiddelen van de Dienst wordt gemaakt en vrijwaart DTG en SKB tegen alle kosten, rechtsmaatregelen en aanspraken van derden (waaronder begrepen klanten of toezichthoudende autoriteiten) verband houdend met zulk gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

15. Geschillen

15.1 Op de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag.